FANDOM


'Katsudeku (勝デク) — ship typu slash pomiędzy Katsukim Bakugo i Izukim Midoriya z anime i mangi Boku No Hero Academia.