Shipping Wiki
Shipping Wiki

Artwork: 4141Manips: 44Screenshots: 4646Sprite: 11Stills: 120120
Slash ships: 77Femslash ships: 44Het ships: 1515Friendship: 11Familyships: 33
Male character: 11

Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) is a manga series created by Koyoharu Gotouge that has an anime adaptation by Ufotable.

Plot

Since ancient times, rumors have abounded of man-eating demons lurking in the woods. Because of this, the local townsfolk never venture outside at night. Legend has it that a demon slayer also roams the night, hunting down these bloodthirsty demons. For young Tanjirou, these rumors will soon to become his harsh reality...

Ever since the death of his father, Tanjirou has taken it upon himself to support his family. Although their lives may be hardened by tragedy, they've found happiness. But that ephemeral warmth is shattered one day when Tanjirou finds his family slaughtered and the lone survivor, his sister Nezuko, turned into a demon. To his surprise, however, Nezuko still shows signs of human emotion and thought...

Thus begins Tanjirou's quest to fight demons and turn his sister human again.

Characters

Characters are sorted by their regiment

Hashira

Giyu Tomioka
Gyomei Himejima
Jigoro Kuwajima
Kanae Kocho
Kyojuro Rengoku
Mitsuri Kanroji
Muichiro Tokito
Obanai Iguro
Sakonji Urokodaki
Sanemi Shinazugawa
Shinjuro Rengoku
Shinobu Kocho
Tengen Uzui

Demon Slayers

Genya Shinazugawa
Inosuke Hashibira
Kanao Tsuyuri
Masachika Kumeno
Murata
Ozaki
Tanjiro Kamado
Yoriichi Tsugikuni
Zenitsu Agatsuma

Butterfly Mansion

Aoi Kanzaki
Goto
Kiyo Terauchi
Naho Takada
Sumi Nakahara

Ubuyashiki Family

Amane Ubuyashiki
Hinaki Ubuyashiki
Kagaya Ubuyashiki
Kanata Ubuyashiki
Kiriya Ubuyashiki
Kuina Unuyashiki
Nichika Ubuyashiki

Other

Hinatsuru
Makio
Makomo
Sabito
Suma

Twelve Kizuki

Akaza
Daki
Doma
Enmu
Gyokko
Gyutaro
Hairo
Hantengu
Kaigaku
Kamanue
Kokushibo
Kyogai
Mukago
Nakime
Rokuro
Rui
Wakuraba

Other Demons

Chachamaru
Flute Demon
Hand Demon
Horned Demon
Muzan Kibutsuji
Nezuko Kamado
Serpent Demon
Spider Demon (Daughter)
Spider Demon (Father)
Spider Demon (Mother)
Spider Demon (Son)
Susamaru
Swamp Demon
Tamayo
Temple Demon
Tongue Demon
Yahaba
Yushiro

Kamado Family

Hanako Kamado
Kie Kamado
Rokuta Kamado
Shigeru Kamado
Sumire
Sumiyoshi
Suyako
Tanjuro Kamado

Drum House

Kiyoshi
Shoichi
Teruko

Red Light District

Koinatsu
Omitsu

Swordsmith Village

Hotaru Haganezuka
Kotetsu
Kozo Kanamori
Tecchin Tecchikawahara
Tetsuido

Other

Hisa
Kazumi
Keizo
Kotoha Hashibira
Koyuki
Kyogo Shinazugawa
Ruka Rengoku
Saburo
Satoko
Senjuro Rengoku
Shizu Shinazugawa
Takaharu
Tokie
Toyo
Tsutako Tomioka
Uta
Yuichiro Tokito

Aoba Hashibira
Giichi
Kanata Kamado
Sanehiro Shinazugawa
Sumihiko Kamado
Tenma Uzui
Tojuro Rengoku
Toko Agatsuma
Yoshiteru Agatsuma

Ships

Het

AmaKaga — the ship between Amane Ubuyashiki and Kagaya Ubuyashiki
AoIno — the ship between Inosuke Hashibira and Aoi Kanzaki
Doki — the ship between Daki and Douma
DouKoto — the ship between Douma and Kotoha Hashibira
DouShino — the ship between Douma and Shinobu Kocho
GenKana — the ship between Genya Shinazugawa and Kanao Tsuyuri
GenNezu — the ship between Genya Shinazugawa and Nezuko Kamado
GiyuNezu — the ship between Giyuu Tomioka and Nezuko Kamado
GiyuShino — the ship between Giyuu Tomioka and Shinobu Kochou
HakuKoyu — the ship between Hakuji and Koyuki
InoKana — the ship between Inosuke Hasibira and Kanao Tsuyuri
InoNezu — the ship between Nezuko Kamado and Inosuke Hasibira
InoShino — the ship between Inosuke Hashibira and Shinobu Kocho
IzuNezu — the ship between Izuku Midoriya and Nezuko Kamado
KieJuro — the ship between Kie Kamado and Tanjuro Kamado
KyoMitsu — the ship between Kyoujurou Rengoku and Mitsuri Kanroji
KyoNezu — the ship between Kyojuro Rengoku and Nezuko Kamado
KyoShino — the ship between Kyojuro Rengoku and Shinobu Kocho
MakoGiyu — the ship between Makomo and Giyuu Tomioka
MitsuGiyu — The ship between Mitsuri Kanroji and Giyuu Tomioka
MuiKo — the ship between Muichirou Tokito and Nezuko Kamado
NezuSen — the ship between Nezuko Kamado and Senjuro Rengoku
ObaMitsu — the ship between Obanai Iguro and Mitsuri Kanroji
RuiKo — the ship between Nezuko Kamado and Rui
SabiMako — the ship between Sabito and Makomo
SaneKana — the ship between Sanemi Shinazugawa and Kanae Kocho
SaneNezu — the ship between Sanemi Shinazugawa and Nezuko Kamado
SaneShino — the ship between Sanemi Shinazugawa and Shinobu Kocho
SenKana — the ship between Kanao Tsuyuri and Senjuro Rengoku
ShinRuka — the ship between Shinjuro Rengoku and Ruka Rengoku
TanAo — the ship between Tanjirou Kamado and Aoi Kanzaki
TanKana — the ship between Tanjirou Kamado and Kanao Tsuyuri
TanMako — the ship between Tanjirou Kamado and Makomo
TanMitsu — the ship between Mitsuri Kanroji and Tanjiro Kamado
TanShino — the ship between Tanjirou Kamado and Shinobu Kocho
YoriUta — the ship between Yoriichi Tsugikuni and Uta
YuKo — the ship between Nezuko Kamado and Yushiro
YushiTama — the ship between Yushirou and Tamayo
ZenKana — the ship between Zenitsu Agatsuma and Kanao Tsuyuri
ZenAo — the ship between Zenitsu Agatsuma and Aoi Kanzaki
ZenNezu — the ship between Zenitsu Agatsuma and Nezuko Kamado

Slash

AkaDo — the ship between Douma and Akaza
AkaKyo — the ship between Akaza and Kyojuro Rengoku
DoMu — the ship between Douma and Muzan Kibutsuji
EnTan — the ship between Enmu and Tanjiro Kamado
EnZan — the ship between Enmu and Muzan Kibutsuiji
GenMui — the ship between Genya Shinazugawa and Muichirou Tokitou
GenTan — the ship between Genya Shinazugawa and Tanjirou Kamado
GenZen — the ship between Genya Shinazugawa and Zenitsu Agatsuma
GiyuTan — the ship between Giyuu Tomioka and Tanjirou Kamado
HimeSane — the ship between Gyoumei Himejima and Sanemi Shinazugawa
InoDo — the ship between Inosuke Hashibira and Douma
InoGiyuu — the ship between Inosuke Hashibira and Giyuu Tomioka
InoRen — the ship between Inosuke Hashibira and Kyojuro Rengoku
InoSane — the ship between Inosuke Hashibira and Sanemi Shinazugawa
InoTan — the ship between Inosuke Hashibira and Tanjirou Kamado
InoZen — the ship between Inosuke Hashibira and Zenitsu Agatsuma
KaiNitsu — the ship between Kaigaku and Zenitsu Agatsuma
KyojuTan — the ship between Kyoujurou Rengoku and Tanjirou Kamado
KyouBani — the ship between Kyoujurou Rengoku and Obanai Iguro
MuiTan — the ship between Muichirou Tokitou and Tanjirou Kamado
MuRui — the ship between Enmu and Rui
MuTan — the ship between Muzan Kibutsuji and Tanjirou Kamado
ObaNitsu — the ship between Obanai Iguro and Zenitsu Agatsuma
ObaSane — the ship between Obanai Iguro and Sanemi Shinazugawa
ObaTan — the ship between Obanai Iguro and Tanjiro Kamado
RenGiyuu — the ship between Kyojuro Rengoku and Giyuu Tomioka
RuiTan — the ship between Rui and Tanjirou Kamado
SabiGiyuu — the ship between Sabito and Giyuu Tomioka
SabiSane — the ship between Sabito and Sanemi Shinazugawa
SabiTan — the ship between Sabito and Tanjirou Kamado
SaneGiyuu — the ship between Sanemi Shinazugawa and Giyuu Tomioka
SaneTan — the ship between Sanemi Shinazugawa and Tanjirou Kamado
SenjuTan — the ship between Senjurou Rengoku and Tanjirou Kamado
ShinazuRen — the ship between Sanemi Shinazugawa and Kyoujurou Rengoku
UzuKyo — the ship between Kyojuro Rengoku and Tengen Uzui
UzuTan — the ship between Tanjirou Kamado and Tengen Uzui
UzuZen — the ship between Tengen Uzui and Zenitsu Agatsuma
YuTan — the ship between Tanjirou Kamado and Yushiro
ZenTan — the ship between Zenitsu Agatsuma and Tanjirou Kamado

Femslash

AoiNezu — the ship between Aoi Kanzaki and Nezuko kamado
KanaAoi — the ship between Aoi Kanzaki and Kanao Tsuyuri
MakoNezu — the ship between Makomo and Nezuko Kamado
NezuKana — the ship between Nezuko Kamado and Kanao Tsuyuri
NezuMitsu — the ship between Nezuko Kamado and Mitsuri Kanroji
ShinoMitsu — the ship between Shinobu Kochou and Mitsuri Kanroji
ShinoNezu — the ship between Shinobu Kochou and Nezuko Kamado
TamaShino — the ship between Shinobu Kochou and Tamayo

Poly

InoGenTan — the ship between Inosuke Hashibira, Genya Shinazugawa and Tanjirou Kamado
InoRenTan — the ship between Inosuke Hashibira, Kyojuro Rengoku and Tanjiro Kamado
InoZenTan — the ship between Inosuke Hashibira, Zenitsu Agatsuma, and Tanjirou Kamado
GenMuiTan — the ship between Genya Shinazugawa, Muichirou Tokito and Tanjirou Kamado
GiyuShinoTan — the ship between Giyuu Tomioka, Shinobu Kochou and Tanjirou Kamado
NezuKanaAo — the ship between Nezuko Kamado, Kanao Tsuyuri and Aoi Kanzaki
RenGiyuuTan — the ship between Kyojuro Rengoku, Giyuu Tomioka and Tanjirou Kamado
RenMuiSane — the ship between Kyojuro Rengoku, Muichirou Tokito and Sanemi Shinazugawa
SaneShinGiyuu — the ship between Sanemi Shinazugawa, Shinobu Kochou and Giyuu Tomioka
SabiMakoGiyu — the ship between GIyuu tomioka, Makomo and Sabito
SabiGiyuTan — the ship between Sabito, Giyu Tomioka and Tanjiro Kamado

Friend

Butterfly Estate — the ship between Shinobu Kocho, Kanao Tsuyuri, Aoi Kanzaki, Sumi Nakahara, Kiyo Teruachi and Naho Takada
Kamaboko Squad — the ship between Tanjirou Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma and Inosuke Hashibira
Zenitaro — the ship between Zenitsu Agatsuma and Chuntaro

Family

GenSane — the ship between Genya Shinazugawa and Sanemi Shinazugawa
Gyuume — the ship between Gyuutarou and Ume
Kochou Sisters — the ship between Kanae Kochou, Shinobu Kochou and Kanao Tsuyuri
KyoSen — the ship between Kyoujurou Rengoku and Senjurou Rengoku
MichiYori — the ship between Michikatsu Tsugikuni and Yoriichi Tsugikuni
MuiYuu — the ship between Muichirou Tokitou and Yuuichirou Tokitou
NezuTan — the ship between Nezuko Kamado and Tanjirou Kamado

Fandom

FAN FICTION

Kimetsu No Yaiba (Anime) tag on AO3
Kimetsu No Yaiba (Manga) tag on AO3
Demon Slayer tags on Fanfiction.net
Demon Slayer stories on Wattpad

TUMBLR

Demon Slayer tag on Tumblr
Kimetsu No Yaiba tag on Tumblr

DEVIANTART

Demon Slayer tag on DeviantArt
Kimetsu No Yaiba tag on DeviantArt

WIKI

Demon Slayer Wiki

List

TOP 10 AO3 SHIPS
# portmanteau characters type
996 ZenTan Zenitsu Agatsuma/Tanjirou Kamado slash
741 SabiGiyuu Sabito/Giyuu Tomioka slash
599 GiyuShino Shinobu Kochou/Giyuu Tomioka het
590 GiyuTan Tanjirou Kamado/Giyuu Tomioka slash
585 SaneGiyuu Sanemi Shinazugawa/Giyuu Tomioka slash
533 InoTan Inosuke Hashibira/Tanjirou Kamado slash
369 ObaMitsu Obanai Iguri/Mitsuri Kanroji het
319 ZenNezu Zenitsu Agatsuma/Nezuko Kamado het
282 TanKana Tanjirou Kamado/Kanao Tsuyuri het
272 KyojuTan Tanjirou Kamado/Kyoujurou Rengoku slash

Navigation

Kimetsu no Yaiba title.jpg
SHIPS het AoInoDouShinoGiyuShinoHakuKoyuInoKanaObaMitsuSaneKanaTanAoTanKanaZenNezu
slash InoTanInoZenSabiGiyuuSaneGiyuuZenTan
femslash KanaAoNezuMitsuShinoMitsu
friendship Zenitaro
family GenSaneKochou SistersNezuTan